Dotace na zateplení panelových a bytových domů 2019/2020 (SVJ, bytová družstva)

Víme, že revitalizace bytového domu i jeho zateplení jsou finančně náročné a návratnost investice trvá i více než deset let. S penězi ze státních dotačních fondů (Nová Zelená úsporám, Panel, IROP) ušetříte i polovinu nákladů, jenže – pravidla pro získání dotací nejsou jednoduchá, prokousat se administrativou je práce na desítky hodin. Budete mít čas běhat po úřadech?

Nechte to na nás, veškerou administrativu vyřídíme

Připravíme potřebné podklady, vyřídíme administrativní náležitosti, zajistíme výhodný úvěr. Připravíme pro vás vše důležité pro získání dotace z dotačního programu Panel+, či pomůžeme se zapojením do programu Nová Zelená úsporám. Prostě vám pomůžeme získat dotace pro zateplení rodinného i bytového domu.

Letos máte poslední šanci získat přímou dotaci na energetickou modernizaci bytových domů
formou bezúročných úvěrů. Možnost čerpat finance přímo máte pouze do 29. 11. 2020.

1. Nově IROP pro ČR kromě Prahy

Do 29. 11. 2020 běží další výzva, kde se zvýšila procentuální podpora. Maximální výše dotace na zateplení bytového domu, kterou můžete získat z tzv. způsobilých výdajů,

 • při min. 20% úspoře energie a dosažení štítku min. “C” je 30 %

Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 30 % celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 25 % celkových způsobilých výdajů.

Pokud jste podali žádost v 16. výzvě (skončila 25. 7. 2016 ve 14:00), můžete ještě zvážit odstoupení a předložit žádost do nové výzvy. Je však nutné, aby se při podání nové žádosti o dotaci na projektu nic nedělo. Práce, které nelze označit jako přípravné, můžou být zahájeny až po podání nové žádosti.

Zásadní rozdíl oproti programu Nová zelená úsporám je zdroj financí. Dotace IROP jsou evropské peníze. Celý proces je složitější, ale to vás trápit nemusí, protože my se o všechno postaráme. Pokud se do toho přeci jen chcete pustit sami, nezapomeňte, že musíte postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.

Pro typickou bytovku (panelák) bývá rozpočet zateplení cca 1,5 – 4 mil. Kč, dotace tedy je 400 tis. – 1,5 mil. Kč. Za to je potřeba podstoupit nějakou administrativu (zařídíme).

Na co jde dotace použít?

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy (čili zateplení fasády)
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (čili rekuperace)
 • výměna zdroje tepla pro vytápění
 • výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • instalace solárních termických kolektorů
 • instalace fotovoltaických systémů
 • instalace zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn a kryjící primárně energetické potřeby budovy, ve které jsou umístěny.

Dotace se většině případů žadatelům vyplatí, i když postup pro její vyřízení je komplikovaný. Stojí za to, si o dotaci požádat. Je to pravděpodobně poslední možnost přímé dotace. V dalších kolech je předpoklad, že dotace bude poskytnuta formou finančního nástroje – úvěru.

Věděli jste, že v programech „Energetické úspory v bytových domech I a II“ bylo podáno 661 žádostí o podporu ve výší 1, 138 miliardy korun, z nichž je schváleno 295 projektů v hodnotě 598 milionů Kč. Tento program nabízí dotaci ve výši 30 % až 40 % celkové hodnoty projektu, přičemž srovnatelné národní dotace MŽP reálně nabízejí 20 až 25 % hodnoty projektu. Přečtěte si i zbytek tiskové zprávy z Ministerstva pro místní rozvoj.

Důležité upozornění: dokud nepodáte žádost o dotaci, na žádné už provedené práce dotaci nedostanete.

2. Dotace Nová Zelená úsporám

Z programu Nová Zelená úsporám mohou čerpat pouze vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy (jak fyzické, tak i právnické osoby). Pokud máte nemovitost mimo území Prahy, můžete využít dotace z programu Integrovaného regionálního operačního programu (viz výše).

Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Ukončení příjmu žádostí bude nejpozději do 31. prosince 2021.

Snižování energetické náročnosti stávajících BYTOVÝCH DOMŮ

Na hlavní aktivity projektu (snížení energetické náročnosti budovy) musí být zaměřeno 85 % způsobilých výdajů projektu. Na vedlejší aktivity může být vynaloženo maximálně 15 % způsobilých výdajů projektu.

Programem podporované aktivity je například:

 • zateplení kompletního obvodového a střešního pláště
 • výměna oken a dveří
 • renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a montáž zavěšených balkonů
 • zemní práce související se zateplením obvodového pláště
 • výměna neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • instalace solárních termických systémů
 • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle oblasti podpory

Zdroj: www.novazelenausporam.cz

Podporu můžete získat také na

 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 40 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
 • Koordinátora BOZP
 • Provedení hydraulické zkoušky otopného systému
 • Zpracování energetického hodnocení
 • Přípravu a realizaci zadávacích a výběrových řízení
 • Výstavbu zelené střechy – fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství střechy.

Spolu s podporou efektivního využití zdrojů můžete žádat o příspěvek na:

 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 15 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
 • Využití tepla z odpadní vody – maximálně 5 000 Kč na bytovou jednotku.

Kdo může o podporu žádat?

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ”)
 • bytová družstva (dále jen „BD”)
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

Základní pravidla

 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u kterých bylo stavební povolení či ohlášení stavby podáno před 1. 7. 2007 (pozor, platí pouze pro oblast podpory A – zateplení).
 • Nová opatření vedoucí k úsporám je nutno dokončit do 18 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 30 % (novinka od roku 2016) řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.
 • Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015.
 • Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Informace převzaté z webu MŽP a NOVAZELENAUSPORAM.CZ.

3. Dotace Panel 2013+

K podpoře financování oprav, modernizací nebo regenerací panelových domů s úspěchy využíváme dotace z programu PANEL 2013+. Program Státního fondu rozvoje bydlení poskytuje nízkoúročené úvěry.Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012, jehož platné znění naleznete na webových stránkách www.sfrb.cz
Žádosti do programu jsou přijímány od 11. ledna 2013.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

 • Úrok 0,75% při splatnosti do 10 let, úrok 1,75 % splatnost 10 – 20 let, a úrok 2,75 % se splatností 20 – 30 let.
 • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
 • Zajištění – standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

(Převzato z webu Státního fondu rozvoje bydlení, aktualizováno 28. 10. 2019)

  Chcete pomoct s dotací? Ozvěte se  Máte dotaz, připomínku nebo chcete poptat naše služby? Využijte kontaktní formulář. V pracovní dny na vaši zprávu odpovíme do 24 hodin, můžete na sebe také zanechat pouze telefon a my se ozveme zpět.