Dotace na zateplení panelových a bytových domů 2017 (SVJ, bytová družstva)

Víme, že revitalizace bytového domu i jeho zateplení jsou finančně náročné a návratnost investice trvá i více než deset let. S penězi ze státních dotačních fondů (Nová Zelená úsporám, Panel, IROP) ušetříte i polovinu nákladů, jenže – pravidla pro získání dotací nejsou jednoduchá, prokousat se administrativou je práce na desítky hodin. Budete mít čas běhat po úřadech?

Nechte to na nás, veškerou administrativu vyřídíme

Připravíme potřebné podklady, vyřídíme administrativní náležitosti, zajistíme výhodný úvěr. Připravíme pro vás vše důležité pro získání dotace z dotačního programu Panel+, či pomůžeme se zapojením do programu Nová Zelená úsporám. Prostě vám pomůžeme získat dotace pro zateplení rodinného i bytového domu.

1. Nově IROP pro ČR kromě Prahy

Do 30. 11. 2017 běží další výzva, kde se zvýšila procentuální podpora. Maximální výše dotace na zateplení bytového domu, kterou můžete získat z tzv. způsobilých výdajů,

 • při min. 20% úspoře energie a dosažení štítku min. “C” je 30 % (z původních 25,5 %)
 • při min. 40% úspoře energie a dosažení štítku min. “B” je 40 % (z původních 32,3 %)

Způsobilé výdaje musí být v rozmezí 300 tisíc – 90 mil. Kč.

Pokud jste podali žádost v 16. výzvě (skončila 25. 7. 2016 ve 14:00), můžete ještě zvážit odstoupení a předložit žádost do nové výzvy. Je však nutné, aby se při podání nové žádosti o dotaci na projektu nic nedělo. Práce, které nelze označit jako přípravné, můžou být zahájeny až po podání nové žádosti.

Zásadní rozdíl oproti programu Nová zelená úsporám je zdroj financí. Dotace IROP jsou evropské peníze. Celý proces je složitější, ale to vás trápit nemusí, protože my se o všechno postaráme. Pokud se do toho přeci jen chcete pustit sami, nezapomeňte, že musíte postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.

Pro typickou bytovku (panelák) bývá rozpočet zateplení cca 1,5 – 4 mil. Kč, dotace tedy je 400 tis. – 1,5 mil. Kč. Za to je potřeba podstoupit nějakou administrativu (zařídíme).

Na co jde dotace použít?

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy (čili zateplení fasády)
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (čili rekuperace)
 • výměna zdroje tepla pro vytápění
 • výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • instalace solárních termických kolektorů
 • instalace fotovoltaických systémů
 • instalace zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn a kryjící primárně energetické potřeby budovy, ve které jsou umístěny.

Dotace se většině případů žadatelům vyplatí, i když postup pro její vyřízení je komplikovaný. Stojí za to, si o dotaci požádat. Je to pravděpodobně poslední možnost přímé dotace. V dalších kolech je předpoklad, že dotace bude poskytnuta formou finančního nástroje – úvěru.

Věděli jste, že v programech „Energetické úspory v bytových domech I a II“ bylo podáno 661 žádostí o podporu ve výší 1, 138 miliardy korun, z nichž je schváleno 295 projektů v hodnotě 598 milionů Kč. Tento program nabízí dotaci ve výši 30 % až 40 % celkové hodnoty projektu, přičemž srovnatelné národní dotace MŽP reálně nabízejí 20 až 25 % hodnoty projektu. Přečtěte si i zbytek tiskové zprávy z Ministerstva pro místní rozvoj z 1. 3. 2017.

Důležité upozornění: dokud nepodáte žádost o dotaci, na žádné už provedené práce dotaci nedostanete.

2. Dotace Nová Zelená úsporám

Program Zelená úsporám sice skončil, ale ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec představil další dotační program Nová zelená úsporám. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy.

Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Program předpokládá poskytovat dotace ve čtyřech hladinách. „Chceme motivovat žadatele, proto platí základní pravidlo. Čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora,“ dodává ministr.

Snižování energetické náročnosti stávajících RODINNÝCH DOMŮ

Dotace na zateplení rodinných domů, na zateplení obálky budovy – výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy, … Podporována jsou dílčí i komplexní opatření. Podle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3.

Požadované parametry dle podoblasti podpory uvádí následující tabulka

dotace NZU tabulka

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle oblasti podpory

dotace NZU tabulka 2

Od 1. 9. 2018 platí, že dotaci můžete získat i při provedení prací svépomocí.  Dotaci lze také získat na odborný posudek (až 20.000,-Kč) a také na zajištění odborného stavebního dozoru (až 5.000,-Kč).

Snižování energetické náročnosti stávajících BYTOVÝCH DOMŮ

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích

Kdo může o podporu žádat?

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ”)
 • bytová družstva (dále jen „BD”)
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

Základní pravidla

 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 30 % (novinka od roku 2016) řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 10 mil. Kč.
 • Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015.
 • Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Informace převzané z webu MŽP a NOVAZELENAUSPORAM.CZ.

3. Dotace Panel 2013+

K podpoře financování oprav, modernizací nebo regenerací panelových domů s úspěchy využíváme dotace z programu PANEL 2013+. Program Státního fondu rozvoje bydlení poskytuje nízkoúročené úvěry.Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012, jehož platné znění naleznete na webových stránkách www.sfrb.cz
Žádosti do programu jsou přijímány od 11. ledna 2013.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

 • Úrok 0,75% při splatnosti do 10 let, úrok 1,75% splatnost 10 – 20let, a úrok 2,75% se splatností 20 – 30let
 • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
 • Zajištění – standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěruPřevzato z webu Státního fondu rozvoje bydlení.

(aktualizováno 8. 2. 2017)

Chcete pomoct s dotací? Ozvěte seMáte dotaz, připomínku nebo chcete poptat naše služby? Využijte kontaktní formulář. V pracovní dny na vaši zprávu odpovíme do 24 hodin, můžete na sebe také zanechat pouze telefon a my se ozveme zpět.