Politika jakosti

  • usilujeme o to, abychom nadále patřili na čelní místo podobně zaměřených organizací v regionu
  • plně si uvědomujeme, že naše bytí je závislé na včesném porozumění současným a budoucím potřebám našich zákazníků, o což se budeme snažit vysokou úrovní komunikace
  • vedoucí pracovníci plně prosazují jednotu organizace a vytváří tvůrčí prostředí v organizaci, jež umožňuje zapojení všech našich pracovníků a jejich další rozvoj
  • plně uplatňujeme procesní přístup při řízení realizace zakázek a je nám zřejmé, že řízení procesů bez jejich provázanosti a uvědomění si jejich vzájemného působení není možné
  • nedílnou součástí našeho úspěchu je neustálé zlepšování, toto si plně uvědomujeme
  • prohlubujeme naše dobré vztahy s dodavateli tak, aby naše vztahy zůstaly pro obě strany vzájemně výhodnými
  • usilujeme o uspokojování potřeb zákazníků zajištěním a prováděním uceleného spektra prací na všech našich stavbách
  • klademe důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a samozřejmě také ochranu životního prostředí